Σκοπός

H στρατηγική στοχοθεσία που καλείται να υποστηρίξει το ΚεΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού οικοσυστήματος, μέσα στο οποίο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πόροι του πανεπιστημίου θα αναπτύσσουν συνέργειες με πρόσωπα και πόρους εκτός του Ιδρύματος, προκειμένου να προωθείται η ανάπτυξη και διάχυση της έρευνας και της γνώσης.

Στόχοι

Επιμέρους στόχοι του ΚεΚΕ είναι:

 • Η αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο προς όφελος της κοινωνίας και η προαγωγή της καινοτομίας.
 • Η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και η παροχή συνδρομής σε ζητήματα σταδιοδρομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΚεΚΕ παρέχει υπηρεσίες:

 • Ενίσχυσης της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τόσο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος των Τμημάτων του Ιδρύματος, όσο και μέσα από δράσεις διασύνδεσης με παραγωγικούς φορείς.
 • Μεταφοράς τεχνολογίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Αρμοδιότητες

Το ΚεΚΕ διαρθρώνεται σε δύο γραφεία:

 1. Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
 2. Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του ΚεΚΕ ως ανεξάρτητης μονάδας περιλαμβάνονται:

 • Η ανάπτυξη και υλοποίηση μαθημάτων/εργαστηρίων στο πεδίο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Η συμβουλευτική και καθοδήγηση στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Η ανάπτυξη συνεργειών επιχειρήσεων με ομάδες φοιτητών και ερευνητών.
 • Η διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων.
 • Η διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικών προτάσεων-σχεδίων.
 • Η επώαση δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρηματικών φορέων που προκύπτουν από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος με την υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Η παροχή καλών πρακτικών σε φοιτητές και ερευνητές για μηχανισμούς υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, όπως θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα κ.τ.λ.
Ενημέρωση: 26-04-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας